CUMHURİYETİMİZ 95 YAŞINDA

Ak günler, çocukları için en iyi okulları açan ve onlara en iyi eğitimi veren ulusların olacaktır.
G. JOURET
ANKET

Sınavlarda açık kitap uygulaması ezbere dayanmayan öğrenmemi destekliyor.
Önceki Anketler ve Sonuçları »»
DOSYALAR

Ek Ders Bilgi Formu
Excel
Sınav Ücret Formu
Word
Personel İzin Formu
Word
Yolluk Bildirim Formu
Excel
Dosya ve Dilekçelerin Tamamını Göster
STAJ YÖNERGESİ

Amaç
Madde 1- Bu yönerge, Süleyman Demirel Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin kendi programları ile ilgili iş yerlerinde ve okul bünyesinde mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarını, iş yerlerine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla programlanan staj çalışmalarını düzenler.

Dayanak
Madde 2- Bu yönerge, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 2. maddesine ve Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarından Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçiş Uygulama Esaslarının EK-7 "Mesleki Teknik Eğitim Bölgesi içindeki meslek Yüksekokulu öğrencilerinin işyerlerindeki Eğitim Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 7. maddesinin "a" fıkrasına dayanılarak düzenlenmiştir.

Staj Komisyonu
Madde 3-
Programların, Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, her program için ayrı olmak üzere, bir bölüm başkan yardımcısı ve bölüm başkanı tarafından ilgili programda görevlendirilen iki öğretim elemanından oluşur. Program öğretim elemanlarının yeterli olmadığı durumda, programın meslek derslerine dışarıdan görevlendirilen öğretim elemanları da görevlendirilebilir.

Madde 4- Program Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu staj için yapılacak başvuruları ve staj dosyalarını değerlendirir. Sonucu, "Kabul Edilmiştir", "Red Edilmiştir" veya "........Günlük kısmı kabul edilmiştir" şeklinde karara bağlar ve Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna sunar. Burada değerlendirilen sonuçlar ilan edilir.

Madde 5- Stajla ilgili her türlü anlaşmazlıklar Program Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunca karara bağlanır.

Madde 6- Program Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, öğrencilerin müracaat, staja başlama, stajı bitirme, staj dosyalarının teslim tarihlerini tespit ve ilan eder. Belirtilen tarihler arasında işlemlerini yapmayan ve stajda başarısız sayılan öğrenciler bir sonraki staj döneminde yeniden staj yapabilirler.

Staj
Madde 7- Öğrencilerin meslek yüksekokulu diplomasını almaya hak kazanabilmesi için programları ile ilgili konularda birinci yılın ve/veya ikinci yılın sonunda toplam en az 30 iş günü staj yapmaları gerekir. Stajyer öğrencinin haftada 48 saatten fazla çalışması, fazla mesai yapması veya gece vardiyalarında çalışması ek staj günü olarak sayılmaz. Yüksekokul yönetim kurulları lüzumu halinde bu staj süresini 60 güne kadar artırabilir.

Madde 8- Öğrencilerin staj yapabilmesi için aşağıdaki şartları sağlamaları gerekir:
a) Birinci sınıfın sonunda staj yapacak öğrencilerin ortak zorunlu dersler dışında ilk iki yarıyılın derslerini en az bir defa almaları ve devam şartını yerine getirmeleri gerekir.
b) İkinci sınıfın sonunda staj yapacak öğrencilerin ortak zorunlu dersler dışında geçmiş dört yarıyılın derslerini en az bir defa almaları ve devam şartını yerine getirmeleri gerekir.

Madde 9- Stajlar, Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu'nun uygunluğunu kabul ettiği il içi ve dışı kamu ve özel sektör kuruluşlarında veya okul bünyesinde yapılır. Resmi kuruluşlar aracılığıyla öğrenciler yurt dışında da staj yapabilirler.
Staj yerini kendisi bulan öğrenciler staj yapacakları kurumlardan alacakları staj kabul belgesini son müracaat tarihine kadar Program Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu'na teslim ederler.

Madde 10- Bir işyerinde yapılan staj çalışmasının kesintisiz yapılması esastır. Ancak, stajyer öğrencinin komisyonca kabul edilebilir mazeretinin bulunması durumunda aralıklı olarak da staj yapabilir.

Madde 11- Program Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu staj dosyasının teslim tarihini takip eden 10 gün içinde, staj dosyalarını inceleyerek sonuçları Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu'na sunar. Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu 20 gün içinde sonuçları değerlendirip ilan eder.

Madde 12- Staj süresi herhangi bir nedenle (Resmi kuruluşlardan alınmış sağlık raporu dahil) eksik kalmış öğrenciler, eksik kalan süreyi bir sonraki staj döneminde tamamlarlar. Ancak, eksik süre toplam staj süresinin % 10'una kadar olması durumunda, staj yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğine veya okul bünyesinde tamamlatmaya Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu yetkilidir.

Madde 13- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesinde öngörülen eğitim-öğretim süresi içinde staj yapan öğrenciler staj süresince öğrencilik haklarından yararlanırlar. Ancak, bu süre sonunda staj yapan öğrenciler staj süresince öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Madde 14- Herhangi bir işyerinde çalışan öğrencilerin, bu işyerlerinde (kendi işyerleri dahil) yaptıkları çalışmalar program staj konularını içeriyorsa bu çalışmaları, staj çalışma süresi olarak kabul edilebilir. Ancak, öğrenciler stajla ilgili olarak istenilen bilgi ve belgeleri kurallara uygun olarak hazırlayıp teslim etmek zorundadır.

Madde 15- Stajyer öğrenciler, Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu'nca görevlendirilen öğretim elemanları tarafından staj dönemi boyunca en az bir defa denetlenir. Öğrencilerin staj yeri; coğrafi yerleşim olarak ilgili meslek yüksekokulunun uzağında bulunması nedeniyle o yüksekokul öğretim elemanları tarafından denetlenmesi imkânsız ise denetim yapmak üzere staj yerine en yakın meslek yüksekokulu öğretim elemanlarından yararlanılır. Bunun sağlanmadığı hallerde diğer öğretim birimlerinden ve kamu kuruluşlarının personellerinden yararlanılabilir. Denetim sonucunda öğretim elemanı ekli 5 nolu formu düzenleyip Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu'na teslim eder.

Madde 16- Stajyer öğrenciler staj yaptıkları işyerlerinin çalışma koşullarına, disiplin ve iş emniyeti kurallarına uymak zorundadırlar. Aksine hareket eden, izinsiz ve mazeretsiz üç gün üst üste veya staj dönemi boyunca staj süresinin % 10'u oranında devamsızlık yapan stajyerin stajına son verilir. Durum Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu'na bildirilir.

Madde 17- Staja gidecek öğrencilerin kendi programlarına ait staj çalışma programlarının birer örneği, öğrencilerin staj yapmak için gidecekleri iş yerinin sorumlu makamına gönderilir.

Madde 18- Her öğrenci staja başlarken, staj dönemi sonunda işyeri tarafından düzenlenecek olan 6 ve 7 nolu formları iş yerine vermek zorundadır. Staj sonunda iş yeri yetkili amiri tarafından doldurulan bu formlardan biri iş yerince saklanır diğeri "Gizli" kaydı ile staj bitimini takip eden hafta içinde taahhütlü olarak okul müdürlüğüne gönderilir.

Madde 19- Öğrenciler staj çalışma programlarına uygun olarak yürüttükleri çalışmalarını staj defterine günlük olarak staj rapor yazım kurallarına uygun bir biçimde işler.

Madde 20- Staj sonunda; öğrenciler staj dosyası, gizli staj değerlendirme formu, (6 ve 7 nolu formlar) varsa kontrol raporları Program ve Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu'nca değerlendirilir. Dosya üzerinde gerekiyorsa düzeltmeler yaptırılabilir. Gerekli görülmesi durumunda ilgili öğrenci mülakata çağrılabilir.

Madde 21- Derslerini başaran ancak staj yükümlülüğünü tamamlamayan öğrenciler için mezuniyet kararı alınamaz.

Madde 22- Bu yönerge, S.D.Ü. yetkili kurullarınca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Bu yönergeyi Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü yürütür.
Neredeyim? KeciborluMyo.net Site HaritasıKeciborluMyo.net » Öğrenci İşleri » Yönetmelik ve Yönerge » Staj Yönergesi
#8010
BAĞLANTILAR
3.125.995  113  
Copyright 2007 by mCayirLi.net Güncelleme: Aralık 25, 2014
Süleyman Demirel Üniversitesi Keçiborlu Meslek Yüksekokulu, 32700 Keçiborlu / Isparta / TÜRKİYE
Telefon: +90 246 541 36 20 - Faks: +90 246 541 36 10