CUMHURİYETİMİZ 95 YAŞINDA

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır, ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
ANKET

Sınavlarda açık kitap uygulaması ezbere dayanmayan öğrenmemi destekliyor.
Önceki Anketler ve Sonuçları »»
DOSYALAR

Ek Ders Bilgi Formu
Excel
Sınav Ücret Formu
Word
Personel İzin Formu
Word
Yolluk Bildirim Formu
Excel
Dosya ve Dilekçelerin Tamamını Göster
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM - Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde önlisans ve lisans düzeyinde Eğitim-Öğretim programlarına katılan öğrencilerin kayıt, Eğitim-Öğretim, sınav, değerlendirme, diploma, izin, kayıt silme, akademik danışmanlık ve diğer işlemleri ile ilgili esasları düzenlemektir.

Sınıf geçme esası uygulayan Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile ders geçme esası uygulayan diğer fakülte ve yüksekokullar, bu yönetmelik çerçevesinde kalmak kaydıyla, kendi birimleri ile ilgili özel konularda yönergelerini hazırlayarak senatonun onayından sonra yürürlüğe koyabilirler.

Dayanak
Madde 2- Bu yönetmelik 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanunun bazı maddelerini değiştiren kanunlar ile yükseköğretim üst kuruluşlarının ilgili yönetmeliklerine ve kararlarına dayalı olarak düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM - Kayıt İşlemleri

İlk Kayıt
Madde 3- Süleyman Demirel Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarında öğrenci olma hakkı kazanan aday, Rektörlükçe ilan edilen süre içinde yine Rektörlükçe belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday hakkını kaybeder. Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrenciye kimlik kartı verilir.

Yatay ve Dikey Geçiş Yoluyla Kayıt
Madde 4- Diğer yükseköğretim kurumlarından Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı birimlere yatay geçişler, 21.10.1982 tarihli ve 17845 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş başvuruları ilgili birimin yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süreleri, öğrencinin geldiği kurumda kullandığı süreler de hesaba katılarak toplam Eğitim-Öğretim süresi kanunla belirlenen azami süreyi aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetim kurulunca belirlenir. Meslek yüksekokulu mezunlarının Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı lisans programlarına dikey geçişleri ise 19.02.2002 tarihli ve 24676 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak Fakülte-Yüksekokul yönetim kurullarınca yapılır.

Bölümler Arası ve Programlar Arası Yatay Geçiş
Madde 5-
Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarının Bölüm ve Programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişe ilişkin esaslar, Üniversite Senatosunca kararlaştırılacak bir yönerge ile düzenlenir.

İntibak
Madde 6- Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlara girerek Süleyman Demirel Üniversitesi'nde eşdeğer bir birimin birinci sınıfına kesin kaydını yaptıran öğrencilerin, öğrenime başlayacakları Eğitim-Öğretim yılının ilk 2 (iki) haftası içinde başvurmaları halinde, ilgili bölüm/program intibak komisyon görüşleri dikkate alınarak fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile ders ve yıl intibakları yapılır. Bu durumda olan öğrenciler, yeni okuyacakları derslere denk olan ve önceden okuyup başarılı oldukları derslerin kredisi kadar (ortak zorunlu ve seçmeli dersler hariç) üst yarıyıldan ders alabilirler.

Yarıyıl/Yıl Ders Kayıtları
Madde 7- Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrencinin o yarıyıl/yılda alacağı dersler, kayıt sırasında akademik danışmanı ile birlikte belirlenir. Alınacak dersler Eğitim-Öğretimin ilk haftasında kesinleşir. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumlu olup, kayıtlarını kendileri yenilemek zorundadırlar.

Süresi içerisinde kaydını yaptıramayan öğrencilerin mazeretine ilişkin başvuruları, Eğitim-Öğretim yarıyılının/yılının ilk 15 (onbeş) günü içinde yapılır. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, mazeretlerinin kabulünü takip eden ilk 3 (üç) işgünü içerisinde tamamlanır. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci kayıt yaptırmadığı yarıyılda/yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.

İkinci öğretim öğrencilerinden öğrenim ücretlerinin birinci taksitini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. İkinci taksitlerini ödemeyen öğrencilere ise 1 (bir) aylık ek süre tanınır. Bu süre içersinde de öğrenim ücretlerini kanuni faizi ile birlikte ödemeyen öğrencinin üniversiteden kaydı silinir.

Muafiyetler
Madde 8-
a)
Hazırlık eğitimi öngören ve eğitimlerini yabancı dille yürüten programlara kaydolan öğrenciler için her Eğitim-Öğretim yılı başında bir yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavlar Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Eğitim-Öğretim başlamadan önce yapılır. Bu sınavda 70 (yetmiş) başarı notu alan öğrenciler ile KPDS ve ÜDS sınavlarından 60 (altmış) başarı notu sağlayan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf sayılır.
b) Her Eğitim-Öğretim yılı başında Hazırlık eğitimi öngörülmeyen ve eğitimlerini Türkçe olarak yürüten programlara kayıtlı öğrenciler için bir yabancı dil seviye tespit sınavı yapılır. Bu sınavlar Eğitim-Öğretimin başlamasından itibaren ilk iki hafta içinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılır. Bu sınavda 70 başarı notu alan öğrenciler yabancı dil derslerinden muaf sayılır.
c) Her Eğitim-Öğretim yılı başında yeni kaydolan öğrencilere Temel Bilgi Teknolojileri Dersi Muafiyet sınavı uygulanır. Enformatik bölümü tarafından Eğitim-Öğretimin başlamasından itibaren iki hafta içinde yapılan bu sınavlardan 70 (yetmiş) başarı notu alan öğrenciler bu dersten muaf sayılır

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - Öğretim ile İlgili Hükümler

Eğitim Öğretim Yılı ve Akademik Takvim
Madde 9- Bir Eğitim-Öğretim yılı; her biri 70 (yetmiş) işgünü ile yarıyıl veya yıl sonu sınavlarını kapsayan güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Yarıyıllara sınav süreleri de dahildir. Tatil günleri bu sürenin dışındadır. İlgili kurullar, bir sonraki yıla ait Eğitim-Öğretim programları ile akademik takvim önerilerini, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar senatonun onayına sunarlar. Senato tarafından onaylanan programlar ve akademik takvim en geç Haziran ayı sonunda ilan edilir.

Eğitim Öğretim Türleri
Madde 10- Örgün öğretim yapan fakülte ve yüksekokullar, ilgili bölümlerinin/programlarının önerisi, fakülte yüksekokul ve meslek yüksekokul kurullarıyla üniversite senatosunun onayı ve Yükseköğretim Kurulu'nun izniyle ikinci öğretim programı, uzaktan eğitim programı ve yaz okulu açabilirler. Yaz okulu Eğitim-Öğretim faaliyetleri senato tarafından kabul edilen ayrı bir yönetmelik ile düzenlenir.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı
Madde 11-
Üniversitede öğretim dili Türkçedir. Ancak önlisans ve lisans Eğitim-Öğretimi yapan fakülte ve yüksekokullarda yetkili kurulların önerisi, senatonun gerekçeli kararı ve Yükseköğretim Kurulu'nun izni ile 01.04.1996 tarihli ve 22598 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil, Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Hangi yabancı dil veya dillerde Eğitim-Öğretim yapılacağı, ilgili fakülte/yüksekokul kurulunun önerisi ve senatonun kararı ile belirlenir. Yabancı dil hazırlık eğitimi esasları "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil, Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği" ile "Süleyman Demirel Üniversitesi Hazırlık Eğitimi-Öğretimi ve Sınav Yönetmeliğine" göre düzenlenir. Hazırlık sınıfı öğrencileri, diğer öğrencilerin tüm haklarından yararlanırlar ve yükümlülüklerini taşırlar.

Hazırlık sınıfı Eğitim-Öğretimi, sadece Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanan fakülte/yüksekokulun birinci sınıfına kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır.

Yabancı dil hazırlık sınıfına kabul edilen öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri Eğitim-Öğretim yılı başlamadan önce, Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yeterlik sınavı ile belirlenir. Yeterlik sınavından geçerli not alanlar doğrudan birinci sınıfa kayıt hakkı kazanır. Sınavda başarısız olan öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık sınıfına devam etmek zorundadır.

Hazırlık sınıfı Eğitim-Öğretimi bir yıl devam eder. Bu eğitim 140 (yüzkırk) işgününden ve haftada 20 (yirmi) saatten az 30 (otuz) saatten fazla olamaz. Başarılı olan öğrenciye "Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Başarı Belgesi" verilir. Geçici mezuniyet belgesi ve diplomalarına da "Yabancı Dil Hazırlık Eğitimini başarı ile tamamlamıştır." ibaresi yazılır.

Hazırlık sınıfında birinci yıl başarısız olan öğrenciler, ertesi yıl hazırlık sınıfına yeniden devam etmek suretiyle tekrar etmek zorundadırlar. Bu durumda da başarısız olanlardan;
a) Türkçe Eğitim-Öğretim yapılan bölüm veya programlardaki öğrencilerin birinci sınıfa kayıtları yapılır. Bunların azami öğrenim süresi içinde açılacak hazırlık sınıfı sınavlarında başarılı olmaları gerekir, ancak bu öğrencilerin lisans eğitimlerinde önkoşullu ve zorunlu olan mesleki yabancı dil derslerini alabilmeleri yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olmalarına bağlıdır.
b) Yabancı dilde eğitim yapan bölümlere kayıtlı öğrenciler, açılması halinde yaz okulu haklarından da yararlanabilirler. Bu haklarını da kullandıktan sonra başarısız olmaları halinde Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Zorunlu ve Seçmeli Dersler
Madde 12- Önlisans ve lisans ders programları bölüm kurulunun önerisi fakülte/yüksekokul kurulunun kararı ve senatonun onayı ile kesinleşir. Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci bölümün zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Her yarıyıl başında açılacak seçmeli dersler ilgili bölüm kurulunun teklifi ve ilgili fakülte/yüksekokul kurulunca karara bağlanır. Fakülte ve yüksekokullar bazı derslere ön şart koyabilirler.

Sınıf geçme esası uygulayan Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Sağlık Yüksek Okulları hariç, lisans ve ön lisans programlarından mezun olabilmek için lisans öğrencilerinin 140±10 kredi-saat, ön lisans öğrencilerinin 90±10 kredi-saatlik ders almaları gerekir. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 5. maddesi (ı) bendindeki dersler bunun dışındadır. Seçimlik dersler, mezuniyet kredi saatinin %20'ini geçemez.
Fakülte ve yüksekokullarda teorik ders, uygulama, uygulamalı teorik ders, laboratuar, klinik uygulama, proje, staj, seminer, bitirme ödevi ve benzeri Eğitim-Öğretim türleri yer alabilir.

Derslerin Kredi Değeri
Madde 13- Eğitim-Öğretim çalışmalarının değerlendirilmesi kredi-saat esasına göre yapılır. Teorik dersin kredi saat değeri haftalık ders saatine; laboratuar, uygulama ve benzeri çalışmaların kredi saat değeri ise haftalık ders saatinin yarısına eşittir. Not ortalamalarına katılmayan teorik ve uygulamalı dersler (kredisiz dersler) olarak ders programında belirtilir.

Sınıf geçme esası uygulayan Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç diğer fakülte ve yüksekokulların haftalık ders programlarında yer alan derslerin toplam saati ortak zorunlu dersler dahil, her yarıyıl için haftada 36 ders saatini (teorik ve uygulamalar dahil) geçemez. Bu durum Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde kendi yönergeleri ile düzenlenir.

Ders Yükü
Madde 14- Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü; öğrencinin bu yönetmeliğinin 12'inci madde hükümlerine göre tespit edilecek o yarıyıla ait derslerin kredi değerleri toplamıdır. Bu ders yüküne ortak zorunlu dersler ile Türkçe eğitim yapan birimlerde yabancı dil dersleri dahil değildir.

Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı ders yükü, ders programının zorunlu kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedenin bulunması halinde, Genel Not Ortalamaları 2.00'den az olan öğrencilerin ise, istekleri halinde, ilgili Bölüm/Anabilim Dalı Başkanının kararı ile, ez fazla 2 (iki) ders azaltılabilir. Bu takdirde, öğrenci almadığı dersleri açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.

Genel Not Ortalamaları en az 2.50 olan öğrencilerin ders yükleri, danışmanlarının önerisi ve Bölüm Başkanının onayı ile artırılabilir.

Genel Not Ortalamaları 2.00'den az olan öğrencilerin ders yükleri arttırılamaz. Ancak 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen azami Eğitim-Öğretim sürelerinin son yarıyılında bulunan öğrencilerin ders yükü, Genel Not Ortalamalarına bakılmaksızın Bölüm Başkanının (Anabilim Dalı Başkanının) onayı ile artırılabilir.

Normal programlarından geri kalmış ve derslerini tamamlamak isteyen öğrenciler ile, not yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen öğrencilerin ders yükleri, Genel Not Ortalamalarının en az 2.00 olması koşulu ile, danışmanın önerisi ve Bölüm Başkanının onayı ile en fazla 1 (bir) ders artırılabilir.

Çift Anadal Programı
Madde 15- Çift Anadal Programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, Fakülte/Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile herhangi bir lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan bir başka lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan bir programdır. Çift Anadal ile ilgili hususlar, Senato tarafından bir yönerge ile belirlenir.

Yan Dal Programı
Madde 16- Yan Dal Programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, Fakülte/Yüksekokul Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve bölüm/anabilim dallarının işbirliğiyle yürütülür. Herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir Yan Dal Programını izlemelerine olanak verilir. Yan Dal Programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz. Yan Dal ile ilgili hususlar, Senato tarafından bir yönerge ile belirlenir.

Akademik Danışmanlık
Madde 17- Her Eğitim-Öğretim yılı başında öğrencilere, Eğitim-Öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, Bölüm Başkanlarınca öğretim üyeleri ile gerektiğinde öğretim elemanları arasından bir akademik danışman görevlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - Sınavlar ile İlgili Hükümler

Sınav ve Değerlendirme Esasları

Ders Başarı Notu
Madde 18- Öğrenciler yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka, bir de yarıyıl/yıl sonu sınavına tabi tutulur. Bir dersin her yarıyılda/yılda en az 1 (bir) ara sınavı yapılır. Yarıyıl/yılsonu sınavları fakülteler/yüksekokullar tarafından belirlenerek ilan edilen yer ve tarihte yapılır. Fakülte /yüksekokul kurullarının kararıyla ayrıca staj, uygulama, laboratuar sınavları açılabilir. Sınıf geçme esası uygulayan Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde yılsonu sınavından en az 15 (onbeş) gün sonra bütünleme sınavı yapılır.

Ders geçme esası uygulayan fakülte/yüksekokullarda yarıyıl sonu sınav dönemlerinde o dönem okutulan bütün derslerin sınavı yapılır.
Sınavlar yazılı ve/veya sözlü olarak yapılabilir. Sınav şekli ve tarihleri, sınav döneminden en az 1(bir) hafta önce öğrencilere duyurulmak üzere ilan edilir. Sınavlar dersi veren öğretim elemanı tarafından yapılır. Zorunlu hallerde ilgili yönetim kurulu, sınavların başka öğretim elemanları tarafından yapılmasına karar verebilir. Dini ve milli bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınav sonuçları, son sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne bildirilir.

Bir dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girebilmek için;
a) Kayıt yenilemek,
b) Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek,
c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak,
d)Yarıyıl/yıl içinde yapılan ara sınavlara katılmak gerekir.

Ders ve laboratuarlar ayrı değerlendirildiğinde yukarıdaki başarı koşulları laboratuarlar için de aynen geçerlidir.
Yukarıdaki koşullardan birinin sağlanamamış olması halinde öğrenci o yarıyıl/yılda o dersin yarıyıl/yıl sonu varsa bütünleme sınavına giremez. Ders notu olarak FF verilir ve devamsızlıktan kaldığı belirtilir. Ara sınavlara mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilerin ilgili yönetim kurulunca mazeretlerinin kabul edilmesi halinde kendilerine mazeret sınavı hakkı tanınır.

Madde 19- Bir öğrencinin bir dersten başarı notu, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, ara sınavların not ortalaması ve yarıyıl sonu veya yıl sonunda aldığı not sınıfın başarı düzeyine göre birlikte değerlendirilir. Bu değerlendirmede ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu veya yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 dır.

Ders başarı puanının da bu yönetmeliğin 20. maddesinde belirtilen "Geçer Notlara" karşılık puanlardan biri olması gerekir. Ancak bir dersin "Ders başarı notu" DC ve DD (Koşullu geçer) ise, bu dersin başarılmış sayılabilmesi için, öğrencinin kayıtlı olduğu Eğitim-Öğretim programında o yarıyılda yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin FF notları dâhil yarıyıl akademik ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Öğrencinin yarıyıl akademik ortalaması 2.00'ın altında ise ders başarı notu DC ve DD olan dersler başarılmamış sayılır.

Yarıyıl akademik ortalamasının hesabında, G ve K notları verilen dersler ile öğrencinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilen mazeretinden dolayı, ara sınava girememesi nedeniyle H notu verilen dersler dikkate alınmaz. Öğrencinin mazereti nedeniyle ara sınava giremediği dersler, mazeretlerinin bitiminden sonra yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girdikleri dönemin akademik ortalamasının hesabında dikkate alınır.

Notlar ve Katsayıları
Madde 20-

Başarı Notu Katsayı Katsayıların 100 puan üzerinden değeri
AA 4.00 90-100
BA 3.50 85-89
BB 3.00 80-84
CB 2.50 75-79
CC 2.00 70-74
DC 1.50 65-69
DD 1.00 60-64
FD 0.50 50-59
FF 0.00 0-49

a) Geçer Notlar AA, BA, BB, CB, CC, G GEÇER: Kredisiz derslerde ve staj çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.
b) DC ve DD (Koşullu geçer not): Yarıyıl/akademik yıl ortalaması en az 2.00 ise DC ve DD notu başarılı, 2.00'ın altında ise başarısız nottur.
c) Geçmez notlar: K, FD ve FF notları geçmez notlardır. K: Geçmez (Kredisiz derslerde ve staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir)
d) (NA) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür.
e) H (mazeretli) : Mazereti nedeniyle dersin ara sınavına giremeyen öğrenciye ilgili yönetim kurulu kararı ile verilen işarettir.
f) M (Muaf): Herhangi bir üniversiteden ya da yüksek öğretim kurumundan dikey/yatay geçişle kabul olunan öğrencilerle ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için verilen işarettir.

Not Ortalamaları
Madde 21-
Öğrencilerin başarı durumları, her yarıyıl sonunda hesaplanan "Dönem Not Ortalaması (DNO)" ve almış oldukları tüm dersler için "Genel Not Ortalaması (GNO)" ile belirlenir. DNO, öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. GNO, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.

Mezuniyet derecesi, öğrencinin tamamladığı öğretim programındaki ağırlıklı not ortalaması, esas alınarak belirlenir. Ağırlıklı not ortalaması öğrencinin her dersten almış olduğu başarı notunun, dersin kredileri ile çarpımlarının toplamı ile elde edilen sayının, derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesi ile hesaplanır.

Ağırlıklı ortalamanın hesaplanmasında bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Öğrencinin G, K, FF ve H notu aldığı dersler dikkate alınmaz. Ancak DC ve DD notlarının değerlendirilebilmesi için yarıyıl akademik ortalama hesaplanırken FF notları da dikkate alınır.

Ders Tekrarı ile İlgili Esaslar
Madde 22- Bir dersten (FF), (FD) veya (K) notu alan veya bir dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler, bu derse tekrar verildiği ilk yarıyılda kayıt olmak zorundadırlar. Tekrarlanan dersler için önceki dönemde devam şartı yerine getirilmişse bu derslere devam zorunlu değildir. Ancak bu derslerden uygulaması olanlarda, uygulama ile ilgili devam zorunluluğu, ilgili fakülte/yüksekokulun kurullarınca belirlenir. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler bunların yerine, kayıtlı olduğu Bölümün Bölüm Kurulunca uygun görülen ve fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca onaylanan dersleri alırlar. Öğrenciler not yükseltme amacıyla, lisans ve önlisans öğrenimi süresince aldıkları ve başarılı oldukları dersleri kayıt yaptırmak koşulu ile verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler, bu durumda devam şartı aranmaz. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Başarı veya Başarısızlık
Madde 23- Genel Not Ortalaması en az 2.00 olan öğrenci herhangi bir dersinin (FF), (FD), (NA) veya (K) olmaması koşulu ile başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden; öğrenim süresi sonunda en az normal ders yükü ile, not ortalaması 3.00-3.49 olanlar "Başarı Belgesi", 3.50-4.00 arasında olanlar "Üstün Başarı Belgesi" almaya hak kazanırlar.

Genel not ortalaması 2.00'nin altında olan lisans öğrencileri sınamalı öğrenci sayılır. Genel Not Ortalaması (GNO) 2.00'nin altında olan lisans öğrencilerinden, DNO'sı iki yarıyıl üst üste 1.80'in altında olan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız durumda olan öğrenci, GNO'nı 2.00'ye yükseltebilmek için, alt yarıyıllardan daha önce almadığı dersler ile önceden, (DC), (DD), (FD), (FF), (NA) ve (K) notu aldığı dersleri tekrarlar. Bu durumdaki öğrenci GNO'nı 2.00'ye yükseltinceye kadar, üst yarıyıldan ders alamaz. Önlisans öğrencileri bu koşulların dışında tutulur. Ancak bu öğrencilerin mezun olabilmesi Genel Not Ortalaması en az 2.00 olmalıdır. Öğrencilerin ders tekrarladıkları yarıyıllar, azami öğrenim süresi hesabına dahil edilir.

Normal eğitim süresini tamamlayarak mezun olabilmek için programda bulunan bütün derslerin yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanan ve en çok 5 (beş) dersten başarısız olan öğrencilerin herhangi bir dersin yarıyıl sonu veya yılsonu sınavında ara sınav not ortalaması dikkate alınmaz. Ancak bu öğrenciler de başarısız oldukları dersin açıldığı ilk dönemde o derse kayıt yaptırmak zorundadırlar.

GNO'nı yükseltmek isteyen öğrenciler daha önce aldıkları ve başarılı oldukları dersleri o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Ancak bu durumda, öğrencilerin derse kayıt yaptırmaları şarttır. Başarılı dersin tekrarında devam şartı aranmaz. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, GNO hesabında alınan en son not geçerlidir.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz
Madde 24-
Yarıyıl sonu veya yılsonu sınav sonuçları sınavların bitiş tarihinden en geç 1 (bir) hafta sonra ilan edilir. Sınav evrakının fakülte dekanlığına/yüksekokul müdürlüğüne verilmesinden sonra maddi hata dışında öğrencinin notu değiştirilemez.

Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 1 (bir) hafta içinde Bölüm Başkanlığına yazılı olarak başvurabilirler. Dekanlık veya Yüksekokul Müdürlüğünün isteği üzerine ilgili öğretim elemanı öğrencinin sınav kağıdını veya sınav cetvelini maddi hata yönünden tekrar inceler. İlgili öğretim elemanı ve bölüm başkanının itiraza ilişkin yazılı kanaatleri fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilir. Fakülte/yüksekokul yönetim kurulunca sınav kağıtlarında veya sınav cetvellerinde maddi bir hata belirlenirse, bu hata ilgili öğretim elemanının ve bölüm başkanının da görüşü alınarak düzeltilir. İtiraz başvurusu en geç 15 (onbeş) gün içerisinde Yönetim Kurulunda görüşülerek sonuçlandırılır ve öğrenciye duyurulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM - Diğer Hükümler

Öğrenim Süresi
Madde 25- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 44. maddesinde öngörülen Eğitim-Öğretim süreleri, iki yıllık ön lisans öğrencileri için dört, dört yıllık lisans öğrencileri için yedi yıldır. Öğrenciler normal Eğitim-Öğretim süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak zorundadır.

Yukarıda belirtilen yasal öğrenim süreleri sonunda son yıl veya son iki yarıyılın bütün derslerini almış olup başarısızlık nedeniyle öğrenimini tamamlayamayacak durumda olan öğrencilere 2547 Sayılı Kanun'un 4111 Sayılı Kanun'la değişik 44 üncü maddesi gereği başarısız oldukları bütün dersler için 2 ek sınav hakkı verilir.

Ek sınav hakları sonucunda başarısız oldukları ders sayısını beş derse indiren öğrenciler bu 5 ders için 3 yarıyıl, ek sınavları almadan 5 derse kadar başarısız olan öğrenciler 4 yarıyıl (sınıf geçme esasına göre eğitim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı), 3 veya daha az dersten başarısız olan öğrenciler ise başarısız oldukları dersler için sınırsız sınav hakkı kullanırlar.

Bu sınavlara girebilmek için uygulamalı veya uygulaması olup daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Bu sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam 3 Eğitim-Öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu gereği belirlenen "öğrenci katkı payını veya II. öğretim ücretini" ödemeye devam ederler. Ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Azami süreler sonunda, mezuniyet için gerekli tüm derslerini alan ve bu derslerden başarılı oldukları halde GNO'sı 2.00'den az olduğu için ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere de, ortalamalarını yükseltmeleri için lisans düzeyinde son dört yarıyıl, önlisans düzeyinde son iki yarıyılın ders planlarındaki derslerden, sınırsız sınav hakkı verilir.

Kayıt Silme ve Sildirme
Madde 26- Aşağıdaki durumlarda fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.
a) Öğrencinin yazılı başvurusu ve kendi isteği ile üniversiteden ayrılmak istemesi,
b)Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde "Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası" alması,
c) Öğrencinin 25'nci maddede belirtilen süreler sonunda da öğrenimini tamamlayamaması veya tamamlayamayacağının anlaşılması,
d) Üst üste iki defa kaydını yenilememesi,
e) 3843 sayılı ikinci öğretim kanununun 7. maddesinde belirtilen bir aylık ilave süre sonunda da öğrenim ücretinin yatırılmaması.

İzin
Madde 27- Öğrencilere, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci fakülte/yüksekokula devam edemez, öğrenci kimliği alamaz ve izinli olduğu yarıyıl/yıl sonundaki sınavlara giremez. Öğrenciye verilen öğrenime ara verme izinlerinin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz.

Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında izin başvurusu yarıyıl/yılın ilk iki haftası içinde yapılır. Tutuklu bulunan, hakkında gıyabi tutuklama kararı olan ya da aranmakta olduğu resmi makamlarca bildirilen öğrenciye izin verilemez. Ancak tutukluluk hali sona eren öğrencinin Eğitim-Öğretime devam edemediği süreler için izinli sayılmasına ilgili birimin yönetim kurulu karar verebilir.

Mezuniyet
Madde 28- Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için 25. Maddede belirtilen yasal süre içinde devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

Diploma
Madde 29- Kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokulun Eğitim-Öğretim programındaki ders ve çalışmaların tümünden başarılı olan öğrencinin mezuniyeti, fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile tespit edilir ve kendisine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda öngörülen "diploma" verilir. Diplomalar, senato tarafından onaylanan "Diploma Yönergesi"ndeki ilkeler çerçevesinde düzenlenir.

Lisans öğrenimine devam eden bir öğrenciye, ilk dört yarıyılın veya ilk iki yılın bütün derslerinden başarılı olması ve GNO'sının en az 2.00 olması kaydıyla, öğrenimini tamamlayamaması halinde üniversite ile ilişiği kesilerek ünvansız ön lisans diploması verilebilir.

Diploma düzenleninceye kadar öğrencilere bir "Geçici Mezuniyet Belgesi" verilir. Geçici mezuniyet belgesi veya diplomadaki mezuniyet tarihi, Fakülte/yüksekokul Yönetim Kurulu toplanma tarihidir.

Diplomanın kaybedilmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere diploma yerine geçecek bir belge düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM - Son Hükümler

Çeşitli Hükümler
Madde 30- Her türlü bildirim öğrencinin üniversiteye kayıt anında Üniversiteye bildirdiği adrese veya Yüksek Öğretim Kurumunda ilan edilmek suretiyle yapılır. Kayıt sırasında bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde bunu kurumlarına bildirmemiş, yanlış ya da eksik bildirmiş olan öğrencilerin kayıtlı adreslerine bildirimin yapılması halinde, kendilerine bildirim yapılmış sayılır.

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Hususlar
Madde 31- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu karar verir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
Madde 32- 26/05/1998 tarihli ve 23353 Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği Yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde- 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler için 26.05. 1998 tarih ve 23353 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" nin uygulanmasına devam edilir.

Geçici Madde 2- 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler ile 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılından önce Süleyman Demirel Üniversitesine kaydını yaptırıp donduran öğrencilerden, 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında öğrenimlerine başlayan öğrenciler bu yönetmelik hükümlerine tabidir.

Geçici Madde 3- 2004-2005, 2005-2006 Eğitim-Öğretim yıllarında yatay/dikey geçiş ile ÖSS sınavıyla gelen ve bir üst sınıf/sınıflara intibakı yapılan öğrenciler, intibakı yapılan sınıflarla aynı haklara tabidir.

Yürürlük
Madde 33- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 34- Bu yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

Neredeyim? KeciborluMyo.net Site HaritasıKeciborluMyo.net » Öğrenci İşleri » Yönetmelik ve Yönerge » Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
#5490
BAĞLANTILAR
3.125.967  85  
Copyright 2007 by mCayirLi.net Güncelleme: Aralık 25, 2014
Süleyman Demirel Üniversitesi Keçiborlu Meslek Yüksekokulu, 32700 Keçiborlu / Isparta / TÜRKİYE
Telefon: +90 246 541 36 20 - Faks: +90 246 541 36 10