CUMHURİYETİMİZ 95 YAŞINDA

Eğitim ve öğretimde uygulanacak olan usûl, bilgiyi insan için fazla bir süs, bir zorbalık aracı, yahut medeni bir zevkten ziyade maddi hayata uygun olmayı sağlayan uygulamalı ve kullanılabilir bir araç haline getirmektir.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
ANKET

Sınavlarda açık kitap uygulaması ezbere dayanmayan öğrenmemi destekliyor.
Önceki Anketler ve Sonuçları »»
DOSYALAR

Ek Ders Bilgi Formu
Excel
Sınav Ücret Formu
Word
Personel İzin Formu
Word
Yolluk Bildirim Formu
Excel
Dosya ve Dilekçelerin Tamamını Göster
DERS İÇERİKLERİ
  • 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında MEB - YÖK Meslek Yüksek Okulları Program Geliştirme Projesi kapsamında güncellenen yüksekokulumuz eğitim programlarının ders içerikleridir.
  • 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılından önce yüksekokulumuza kayıt yaptıran öğrencilerimiz, mezun oldukları eğitim programının ders içerikleri için yüksekokulumuz Bölüm Sekreteri Ahmet Topuz ile görüşmeleri gerekmektedir.
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI DERS İÇERİKLERİ
3502101-GENEL MUHASEBE Dönem: 1 Teori: 3 Uygulama: 1
Muhasebe ile ilgili temel kavramlar(bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı, kayıt yöntemleri vb), Tek ve çift taraflı kayıt usulü ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeler, Bilançoda yer alan hesapların özellikleri ile bir işletmenin belli dönemlerde bir bilanço çıkarmak zorunda olduğu gerçeği, Gelir tablosunda yer alan hesapların özellikleri ile bir işletmenin belli dönemlerde bir gelir tablosu düzenleme zorunluluğu konularını kavrayabilme.
3502103-BILGISAYARA GIRIS Dönem: 1 Teori: 1 Uygulama: 1
Windows işletim sisteminde temel işlevleri yapabilme, ofis programlarını temel düzeyde kullanabilme, internet işlemlerini kullanabilme. Bilgisayar teknolojisinin ofis ortamında değişik amaçlarla kullanılacağı gerçeğini kavrayabilme, bilgisayar teknolojisiyle sunu hazırlayıp takdim edebilme, internet kullanımı ve programcılığı ile ilgili kullanılan temel kavram ve terimleri anlayabilme, basit web sayfası tasarlayabilmek için gerekli ortamları ve programları kullanabilme, web sayfası tasarımı için gerekli html komutlarını(tag) kullanabilme, veritabanı programının sağladığı avantajların önemini kavrayabilme, veritabanı oluşturup gerektiği şekilde veri depolayıp işleyebilme.
3502105-GENEL ISLETME Dönem: 1 Teori: 3 Uygulama: 1
İşletmecilikle ilgili temel kavramları, işletmelerin amaçlarını, iç ve dış çevre ile ilişkilerini tanıyabilme ve kavrayabilme. Hukuki açıdan, ekonomik fonksiyonları bakımından, büyüklüğüne ve sermaye mülkiyetine göre, uluslar arası olup olmama ve işletmeler arasındaki anlaşmalara göre işletmelerin sınıflandırılmasını kavrayabilme. İşletmelerin kuruluş çalışmalarını kavrayabilme. İşletmelerin büyüklüklerinin hangi ölçülere göre belirlendiğini, işletmelerde kapasite ve çeşitli kapasite kavramlarını kavrayabilme. Yönetimin fonksiyonunun özelliklerini ve yönetim teorilerinin gelişimini, yönetimin temel fonksiyonlarını, anlayabilme ve kavrayabilme. Üretimin özellikleri ve üretim sistemlerinin sınıflandırılması, üretim plânlaması, stok kontrolü, toplam kalite yönetimi konularını kavrayabilme. Pazarlama yönetimini, fonksiyonlarını ve pazarlama araştırmalarını kavrayabilme. Muhasebe ve finans fonksiyonlarının amaçlarını ve muhasebe çeşitlerini, finansmanın tanımını ve önemini, işletmeler için gerekli finansman kaynaklarını tanıyabilme ve kavrayabilme. İnsan kaynakları yönetiminin önemini kavrayabilme, personel seçimi, eğitimi, başarı değerlendirmesi ve ücret yönetimi konularına ilişkin yöntemleri kavrayabilme ve uygulayabilme. Halkla ilişkiler ve Araştırma ve geliştirme fonksiyonlarının amaçlarını ve önemini kavrayabilme.
3502107-BÜRO YÖN. VE ILETISIM TEKN. Dönem: 1 Teori: 1 Uygulama: 1
Yönetim ve büro yönetimine ilişkin kavramları anlama ve kavrayabilme. Büro faaliyetlerinin plânlanmasını, bürolarda örgütlemenin geleneksel ve çağdaş yöntemlerini, bürolarda kadrolama ve koordinasyon faaliyetlerini kavrayabilme. Büro çalışanlarının ve tüm büro unsurlarının yönlendirilmesine ilişkin faaliyetleri, büro faaliyetlerinin denetimini kavrayabilme. Bürolarda dosyalama ve arşivleme tekniklerini anlama ve uygulayabilme. İletişimin temel özelliklerini, önemini, unsurlarını ve fonksiyonlarını kavrayabilme, örgütsel iletişimin anlamını ve işlevlerini kavrayabilme.
3502109-IKTISADA GIRIS Dönem: 1 Teori: 2 Uygulama: 0
Ekonomi İle ilgili temel kavramların açıklanması, ekonomik sistemlerin kavranması, Fiyat teorisi kavramının açıklanması ve fiyat oluşumu unsurlarının pekiştirilmesi, tüketim ve üretim teorilerinin açıklanması, piyasa çeşitlerinin açıklanması, firma dengesi analizlerinin tanıtılması ve uygulanması, faktör fiyatlarının oluşumunun kavranması ve genel denge kavramının açıklanması.
3502111-MATEMATIK Dönem: 1 Teori: 2 Uygulama: 1
Öğrenciye ders kapsamındaki konuları verimli bir şekilde öğreterek gerekli ve yeterli matematik temeli oluşturmak, meslek derslerindeki matematik konularını daha iyi anlamasını ve öğrendiği matematik konularını mesleğinde kullanmasını sağlamak.
3502113-GENEL HUKUK BILGISI Dönem: 1 Teori: 2 Uygulama: 0
Türk hukuk sistemini diğer hukuk sistemleriyle mukayese ederek kavrayabilmek, Başlıca hukuk kaynaklarını ve hukukun sınıflandırılmasını kavrayabilmek, Türk yargı sisteminin genel özelliklerini ve yargı kuruluşlarıyla dava türlerini kavrayabilmek, Gerek kamu hukuku kapsamında gerekse özel hukuk kapsamında meydana gelebilecek hukukî olaylar ve hukuki işlemlerin özelliklerini, unsurlarını, türlerini ve hukukî işlemlerdeki aksaklıkları kavrayabilmek, Kişilerin türlerini ve hukuki ehliyetlerini, bu ehliyetlerin kazanılması ve kaybedilmesinin şartlarını kavrayabilmek, Miras kavramının hukuki içeriğini, mirasın kazanılması, kaybedilmesini kavrayabilme ve yasal mirasçıları tanıyabilmek, Mülkiyet hakkını ve bu haktan doğan yetki ve ödevleri kavrayabilmek, Borçların doğumunu ve borç dolayısıyla ortaya çıkan sorumluluğu ve sözleşmenin kurulmasındaki şekil şartlarını kavrayabilmek, Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik mevzuatının ana hükümlerini kavrayabilmek.
3502160-ATATÜRK ILK. VE INK. TAR -1 Dönem: 1 Teori: 2 Uygulama: 0
İnkılapçılığın tanımı, evreleri, gelişme ortamı, Birinci Dünya Savaşı, cepheler, Osmanlı Devletinin parçalanması, ateşkes anlaşması, işgaller karşısında tepkiler, kongreler, Kuvayi Milliye ve Misakı Milli, TBMM açılışı, ordunun kurulması, Sevr ve Gümrü barışı.
3502170-TÜRK DILI -1 Dönem: 1 Teori: 2 Uygulama: 0
Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme.
3502180-INGILIZCE -1 Dönem: 1 Teori: 4 Uygulama: 0
Günlük ve mesleki hayatındaki ilişkilerinde kullanacağı dilin temel zaman yapılarını, dil yapısını ve teknik terminoloji ile pratik kullanım dilinin gelişimini sağlamak. Bu amaca yönelik egzersizler ve uygulamalar yapmak.
3502102-DÖNEM SONU MUHASEBE ISL. Dönem: 2 Teori: 3 Uygulama: 1
Envanter işlemleri ile ilgili temel kavramlar, Bir işletme için envanterin önemi, Muhasebe dışı ve muhasebe içi envanter çalışmalarının farkını kavrama, muhasebe içi bilgiler arasındaki uyumsuzluğu giderici kayıtları yapma, Bir işletmenin bir faaliyet dönemi ile ilgili olarak düzenlemesi gereken malî tabloların düzenlenmesini kavrama ve yorumlayabilme.
3502104-BILGISAYAR BÜRO PROGRAMLARI Dönem: 2 Teori: 3 Uygulama: 1
Bilgisayar teknolojisinin değişik amaçlarla kullanılabileceği gerçeğinin açıklanması, Bilgisayar ofis programları ile ilgili temel kavramların açıklanması, Kelime işleme programı ile ilgili kavramların açıklanması, Kelime işlem programı ile ilgili uygulamaların yapılması, Kelime işleme programının kullanım alanlarının açıklanması, Çalışma tablosu hazırlanmasına ilişkin yöntemlerin açıklanması, Çalışma tablosu hazırlamaya ilişkin uygulamaların yapılması, Çalışma tablosu hazırlamanın iş hayatına sağlayacağı kolaylıkların açıklanması, İnternet kullanımının sağladığı yararların tanıtılması, İnternet kullanımına ilişkin temel bilgilerin verilmesi.
3502106-ISLETME BECERI GRUP ÇALISMASI Dönem: 2 Teori: 1 Uygulama: 1
İşletme faaliyetleri ve yönetim uygulamalarıyla ilgili becerilerin geliştirilmesi, yönetim sürecinde ortaya çıkan sorunların tanınması ve çözüm önerilerinin açıklanması, etkili bir iletişimde bulunarak, kendi kendini geliştirme ve yönetme becerisinin kazandırılması, insan ilişkileri ve grup çalışmasının öneminin açıklanması, grup faaliyeti olarak araştırma uygulamasının yapılması.
3502108-MAKRO IKTISAT Dönem: 2 Teori: 2 Uygulama: 0
Milli gelir kavramının açıklanması ve milli gelirin hesaplanmasına ilişkin yöntemlerin pekiştirilmesi, İstihdam kavramının ve ekonomiyle ilişkisinin açıklanması, para ve para politikası kavramlarının açıklanması ve para teorisinin pekiştirilmesi, dış ticaret ve dış ticaret dengesi kavramlarının açıklanması, ekonomik büyüme, ekonomik dalgalanma kavramlarının açıklanması ve pekiştirilmesi, gelir dağılımı kavramının açıklanması.
3502110-TICARI MATEMATIK Dönem: 2 Teori: 1 Uygulama: 1
Ekonomik hayatı ilgilendiren konuları kavrayabilmek için, gerekli matematik bilgilerinin verilmesi, Yüzde hesaplarının açıklanması ve uygulanması, alış, maliyet, satış ve kâr hesaplarının açıklanması ve uygulanması, oranlı bölme işlemlerinin açıklanması ve uygulanması, şirketlerle ilgili hesaplamaların pekiştirilmesi, karışım problemlerinin çözümü, bileşim ve alaşım problemlerinin çözümü, faiz hesaplamalarının ve iskonto hesaplamalarının açıklanması ve uygulanması.
3502112-TICARET HUKUKU BILGISI Dönem: 2 Teori: 2 Uygulama: 0
İşletmenin tabi olduğu ticarî mevzuatın anlatılması, ticarî hayatta karşılaşılabilecek sorunların ve çözüm yollarının gösterilmesi, şirketlerin kuruluş ve yönetimi ile ilgili temel bilgilerin açıklanması, ticari senetlerin, özelliklerinin, türlerinin ve ticari hayatta bu senetlerle ilgili karşılaşılabilecek sorunların açıklanması ve pekiştirilmesi, şirketler hukukuna ilişkin temel bilgilerin verilmesi, kıymetli evrak hukukuna ilişkin temel bilgilerin verilmesi.
3502114-ISTATISTIK Dönem: 2 Teori: 1 Uygulama: 1
Bir istatistiki olaya ait verilerin toplanması, düzenlenmesi, verileri karakterize eden değerlerin hesaplanmasına ilişkin kavramların açıklanması ve uygulanması, olasılık kuramından yararlanarak verilerin analiz edilmesi ve uygulanması, merkezi eğilim ve dağılım ölçülerinin açıklanması ve uygulanması, regresyon, trend ve korelasyon hesaplamalarının açıklanması ve uygulanması.
3502260-ATATÜRK ILK. VE INK. TAR -2 Dönem: 2 Teori: 2 Uygulama: 0
Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savaşı, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Ha­lifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi.
3502270-TÜRK DILI -2 Dönem: 2 Teori: 2 Uygulama: 0
Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.
3502280-INGILIZCE -2 Dönem: 2 Teori: 4 Uygulama: 0
Günlük ve mesleki hayatındaki ilişkilerinde kullanacağı dilin temel zaman yapılarını, dil yapısını ve teknik terminoloji ile pratik kullanım dilinin gelişimini sağlamak. Bu amaca yönelik egzersizler ve uygulamalar yapmak.
3502201-BILGISAYARLI MUHASEBE -1 Dönem: 3 Teori: 3 Uygulama: 1
Muhasebe ile ilgili temel kavramlar (bilanço, hesap, hesap plânı vb.) ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeler, Bilanço ve Gelir Tablosunda yer alan hesapların özellikleri ile bir işletmenin belli dönemlerde bilanço ve gelir tablosu düzenleme, Muhasebe paket programını kullanma ve sağladığı avantajları kavrayabilme.
3502203-VERGI HUKUKU Dönem: 3 Teori: 3 Uygulama: 1
Vergi hukukunun temel ilke ve kavramlarının açıklanması, vergiye ilişkin temel kavramların açıklanması, vergilendirme işlemlerine ilişkin yöntemlerin açıklanması ve uygulanması, vergi idaresi ve görevlerinin açıklanması vergi suç ve cezaları ve de vergi uyuşmazlıklarının çözüm yollarının açıklanması.
3502205-MALIYET MUHASEBESI Dönem: 3 Teori: 3 Uygulama: 1
Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramların açıklanması, maliyetlerin sınıflandırılmasına ilişkin teori ve yöntemlerin açıklanması ve pekiştirilmesi, maliyet unsurlarının açıklanması, maliyet yerleri ve maliyet dağıtım yöntemlerinin açıklanması ve uygulanması, sipariş maliyet sisteminin açıklanması ve uygulanması, safha maliyet sisteminin açıklanması ve uygulanması, gerçek maliyet sisteminin açıklanması ve uygulanması, tahmini maliyet sisteminin açıklanması ve uygulanması, standart maliyet sisteminin açıklanması ve uygulanması, değişken maliyet sisteminin açıklanması ve uygulanması.
3502207-SIRKETLER MUHASEBESI Dönem: 3 Teori: 2 Uygulama: 1
Şirket kavramı ve şirket türlerinin açıklanması, şirketlerin kuruluş işlemleri, sermaye değişiklikleri, kâr-zarar dağıtımı, vergilendirilme, birleşme, dağılma (tasfiye), tür değiştirme konularının açıklanması ve muhasebe kayıtlarının uygulanması, şahıs şirketlerinin özelliklerinin açıklanması ve muhasebe kayıtlarının uygulanması, sermaye şirketlerinin özelliklerinin açıklanması ve muhasebe kayıtlarının uygulanması.
3502209-DIS TIC. ISLEML. YÖNETIMI Dönem: 3 Teori: 1 Uygulama: 1
Dış ticaret, gümrük, döviz piyasası ve kambiyo rejimleri ile ilgili kavramları tanıyabilme. Dış ticaret, gümrük, döviz piyasası ve kambiyo rejimleri ile ilgili temel kavramlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları kavrayabilme. Dış ticaretle ilgili ortaya atılan teoriler ile bu teorilerin varsayımlarını kavrayabilme. Dış ticarette kullanılan belgeleri, kapsamını, çeşitlerini ve özelliklerini kavrayabilme. Dış ticarette kullanılan teslim ve ödeme şekillerini kavrayabilme. Gümrük mevzuatı ile ilgili kavramları, gümrük tarifeleri, tarifelerin sınıflandırılması ile gümrük vergileri ve türlerini kavrayabilme. Kambiyo ile ilgili temel kavramlar, Türkiye?deki kambiyo rejimi ve dayandığı yasal dayanakları kavrayabilme.
3502211-YÖNLENDIRILMIS ÇALISMA -1 Dönem: 3 Teori: 2 Uygulama: 1
Öğrencinin eğitiminde eksik olan yönlerini tamamlama eksikliğini hissettiği ve merak ettiği alanlarda araştırma yapmasının, rapor hazırlamasının ve sunuş yapmasının sağlanması.
3502217-FINANSAL YÖNETIM (S) Dönem: 3 Teori: 3 Uygulama: 1
Finansmanla ilgili temel kavramların açıklanması, finansal tabloların analizinde kullanılan oranların açıklanması ve uygulanması, işletme varlıklarının yönetimine ilişkin teori ve yöntemlerin açıklanması ve uygulanması, yatırım kararlarının verilmesinde kullanılan yöntemlerin açıklanması ve uygulanması, yatırım bütçelemesine ilişkin teori ve yöntemleri açıklanması ve uygulanması, ihtiyaç duyulan kaynakların bulunmasına ilişkin yöntemlerin açıklanması ve uygulanması.
3502219-INSAAT MUHASEBESI (S) Dönem: 3 Teori: 1 Uygulama: 1
İnşaat muhasebesi ile ilgili temel kavramların açıklanması, inşaat işlerinde tekdüzen hesap plânının kullanımının ve inşaat işlerine özgü hesapların açıklanması, inşaat işlerinde muhasebe ve vergi yöntemlerinin açıklanması ve uygulanması.
3502221-KAMU MALIYESI (S) Dönem: 3 Teori: 2 Uygulama: 0
Kamu maliyesinin tanımı, konusu, gelişimi ve mali olayları kavrayabilme. Kamu maliyesinin sosyal ve ekonomik öneminin, toplum halinde yaşayan insanlar arasında ortaya çıkan mali olayların nasıl incelediğini kavrayabilme. Kamu harcamalarının önemi, tanımı, kamu harcamalarının çeşitlerini ve ayrımını kavrayabilme. Kamu gelirlerinin önemini, çeşitlerini ve ayrımını kavrayabilme. Bütçenin; kamu maliyesi içindeki yerini, önemini, özelliklerini, ilkelerini, bütçe sistemleri ve çeşitlerini kavrayabilme. Türk bütçe sisteminin yapısını, temel özelliklerini ve bütçeleme sürecini kavrayabilme. Devlet borçlarının kamu gelirleri içindeki yerini, devletin borçlanma nedenlerini, kaynaklarını, çeşitli açılardan ayrımını ve yönetimini kavrayabilme. Maliye politikasının amaçlarını, araçlarını ve etkilerini kavrayabilme.
3502202-BILGISAYARLI MUHASEBE -2 Dönem: 4 Teori: 3 Uygulama: 1
İşletme Hesabı Esasına göre tutulan deftere bilgisayar ortamında kayıt yapma ve sonuçlarını tablolar halinde düzenleme, İşletmede çalışan işçilere ait ücret bordroları ile sigorta işlemlerini düzenleme, Muhasebede kullanılan kartları bilgisayar ortamında düzenleme, çıktılarını alabilme.
3502204-TÜRK VERGI SISTEMI Dönem: 4 Teori: 3 Uygulama: 1
Türk vergi mevzuatında yer alan gelir, servet ve harcama üzerinden alınan vergilerin teorik olarak açıklanması ve uygulanması, gelir vergisi kavramının açıklanması, hesaplama ve istisnalara ilişkin uygulamaların yapılması, kurumlar vergisi kavramının açıklanması, hesaplama ve istisnalara ilişkin uygulamaların yapılması, emlâk vergisi kavramının açıklanması, hesaplama ve istisnalara ilişkin uygulamaların yapılması, veraset ve intikal vergisi kavramının açıklanması, hesaplama ve istisnalara ilişkin uygulamaların yapılması, motorlu taşıtlar vergisi kavramının açıklanması, hesaplama ve istisnalara ilişkin uygulamaların yapılması katma değer vergisi kavramının açıklanması ve uygulanması, ilgili beyannamelerin tanıtılması ve uygulanması.
3502206-MUHASEBE DENETIMI Dönem: 4 Teori: 2 Uygulama: 1
Muhasebe denetimi ile ilgili temel kavramların açıklanması, muhasebe denetimi ile ilgili tarihi gelişimin açıklanması, genel kabul görmüş denetim standartlarının açıklanması, denetim raporu, süreci ve planlaması kavramlarının açıklanması, denetim kanıtları, teknikleri ve çalışma kâğıtları kavramlarının açıklanması, iç kontrol sistemini ve iç kontrol sisteminin muhasebe denetimi açısından öneminin açıklanması, varlık, kaynak ve sonuç hesaplarının denetimine ilişkin teorik bilgilerin verilmesi ve denetim uygulamalarının yapılması.
3502208-IS VE SOSYAL GÜVENLIK HUK. Dönem: 4 Teori: 1 Uygulama: 1
İş hukukunun tarihsel gelişiminin açıklanması, iş hukukuna ilişkin kavramların, kaynakların açıklanması, bireysel iş hukuku kavramının açıklanması, toplu iş hukuku kavramının açıklanması, sosyal güvenlik sisteminin açıklanması, sosyal güvenlik sisteminin gelişiminin, araçlarının, hukukî niteliğinin, sigorta kollarının açıklanması, Türkiye?deki sosyal güvenlik kurumlarının tanıtılması.
3502210-DIS TIC. ISLEM MUHASEBESI Dönem: 4 Teori: 1 Uygulama: 1
Türk dış ticaret rejiminin, kambiyo mevzuatı ve özelliklerinin tanıtılması, dış ticaret işletmelerine yönelik hesap planının tanıtılması ve muhasebe işlemlerinin açıklanması döviz, menkul kıymet ve avans işlemleri ile ilgili muhasebe kayıtlarının uygulanması, ithalât ve ihracat işlemleri ile ilgili muhasebe kayıtlarının uygulanması, dış ticarette belge akışının açıklanması.
3502212-YÖNLENDIRILMIS ÇALISMA -2 Dönem: 4 Teori: 2 Uygulama: 1
Öğrencinin eğitiminde eksik olan yönlerini tamamlama eksikliğini hissettiği ve merak ettiği alanlarda araştırma yapmasının, rapor hazırlamasının ve sunuş yapmasının sağlanması.
3502214-MALI TABLO ANALIZI (S) Dönem: 4 Teori: 3 Uygulama: 1
İşletmelerde kullanılan malî tabloların düzenlenmesinde uyulması gereken standartların açıklanması ve bu standartlara göre mali tabloların düzenlenmesi, işletmelerin malî analizinde kullanılan tekniklerin açıklanması ve uygulanması, malî analiz sonuçlarına göre işletmenin mevcut durumunun ve gelişme eğiliminin yorumlanması, bilgisayar ile malî analiz tekniklerinin uygulanması.
3502216-BANKA MUHASEBESI (S) Dönem: 4 Teori: 2 Uygulama: 1
Banka ile ilgili temel kavramlar ve kuruluş işlemlerinin açıklanması, bankaların ekonomide üstlendiği rolün açıklanması, bankaların kaynak sağlama faaliyetleri ve muhasebeleştirilmesi, bankada yapılan kredi işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, bankada yapılan kambiyo işlemleri ve muhasebeleştirilmesi, bankada yapılan hizmet işlemleri ve muhasebeleştirilmesi.
3502218-ENFLASYON MUHASEBESI (S) Dönem: 4 Teori: 1 Uygulama: 1
Enflâsyonun işletmeler üzerindeki olumsuz etkilerini tahmin edilmesi, enflâsyon etkisinin muhasebe bilgilerine ve finansal tablolara yansıtılmasının açıklanması ve uygulanması, enflâsyon etkisini gidermede kullanılan yöntemlerin açıklanması, enflâsyon muhasebesi ile ilgili muhasebe standartlarının tanıtılması, ülkemizde enflâsyon muhasebesi ile ilgili uygulama örneklerini yapılması.
3502220-KONAKLAMA MUHASEBESI (S) Dönem: 4 Teori: 1 Uygulama: 1
Konaklama muhasebesi ile ilgili temel kavramların açıklanması, konaklama muhasebesinin özelliklerini tanıtılması, müşterilere sunulan hizmetlerin maliyetini hesaplama yöntemlerinin açıklanması ve uygulanması, konaklama işletmelerinin çeşitli departmanlarının gelir ve giderlerinin ayrı ayrı tespit ve tayin yöntemlerinin açıklanması ve uygulanması, konaklama işletmeleri departmanlarının maliyet ve kârı belirlendikten sonra işletmenin temel finansal tablolarının düzenlenmesi.
3502500-KURUM STAJI Dönem: 4 Teori: 0 Uygulama: 0
Programdan mezun olabilmek için öğrenci eğitim öğretim dönemi haricinde bölüm tarafından uygun görülen bir işletmede 6 hafta (30 iş günü) süreli endüstri stajını tamamlamalı ve staj bölüm tarafından kabul edilmelidir.
Neredeyim? KeciborluMyo.net Site HaritasıKeciborluMyo.net » Programlar » Ders İçerikleri
#4069
BAĞLANTILAR
3.125.974  92  
Copyright 2007 by mCayirLi.net Güncelleme: Aralık 25, 2014
Süleyman Demirel Üniversitesi Keçiborlu Meslek Yüksekokulu, 32700 Keçiborlu / Isparta / TÜRKİYE
Telefon: +90 246 541 36 20 - Faks: +90 246 541 36 10